Set

846 940
870 g
Philadelphia with salmon, Philadelphia with eel, Philadelphia with shrimp.
909 1010
1025 g
California with shrimp, Philadelphia with salmon, Philadelphia super cheese, Maki with avocado.
810 900
855 g
Philadelphia with salmon, California with shrimp, Philadelphia de luxe
711 790
875 g
Banzai with an enemy and fresh salmon, cheese roll, Philadelphia with shrimp
783 870
970 g
Banzai with eel and salmon, Banzai with fried salmon, Banzai with shrimp.
810 900
770 g
California with salmon, California with eel, California with shrimp.